Privacyverklaring

Version 2.0 (November 2020)

1. Wat is het doel van deze Privacyverklaring?

2. Wie zijn we?

3. Wat begrijpen we onder 'persoonsgegevens' en 'verwerken'?

4. Voor wie en voor wat is deze Privacyverklaring bedoeld?

5. Welke persoonsgegevens verwerken we en om welke redenen?

6. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere landen?

8. Maken wij gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming?

9. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

10. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

11. Hoe verwerken we persoonsgegevens van kinderen?

12. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

13. Waar moet nog aan worden gedacht?

14. Wijzigingen van dit Privacybeleid

 

 

Deze Privacyverklaring bepaalt welke persoonsgegevens we op welke manier verwerken en voor welke doeleinden.

Met deze Privacyverklaring lichten we u in over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. We vinden het belangrijk dat u begrijpt:

 • welke persoonsgegevens we over u verzamelen;
 • het doeleinde waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken;
 • hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens; en
 • welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u bijhorende opmerkingen en uitleg. Meer informatie vindt u in de [voeg link toe: tabel] op het einde van deze Privacyverklaring. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

 

2. Wie zijn we?

Voor elke activiteit waarbij gegevens worden verwerkt, is een bepaalde onderneming (de zogenoemde 'verwerkingsverantwoordelijke') verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Het is deze entiteit die de doeleinden en middelen van de verwerkende activiteit bepaalt. In principe is de volgende entiteit ('we' of 'ons') de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de gegevensverwerking in overeenstemming met deze Privacyverklaring:

AMC Nederland
Alfa Metalcraft Corp. BV.
Stadionlaan 167
5246 JT Rosmalen
Nederland

Telefoon: +31 736 312 530

E-Mail: privacy@amc.info

In bepaalde gevallen zijn wij niet de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens, maar een andere groepsentiteit:

 • Als u in contact staat met een andere AMC-groepsentiteit, dan is die entiteit in principe de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de respectieve gegevensverwerking
 • In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan een andere AMC-groepsentiteit of derden, zoals zelfstandige verkooppartners, die producten en diensten van AMC in onze naam aanbieden en verkopen. In dit geval is de respectieve ontvanger de verwerkingsverantwoordelijke.

 

3. Wat begrijpen we onder 'persoonsgegevens' en 'verwerken'?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toebehoren aan een specifieke natuurlijke persoon, d.i. een mens. Dit is bijvoorbeeld de volgende informatie, op voorwaarde dat die aan een specifieke natuurlijke persoon kan worden gekoppeld:

 • contactgegevens, bv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • extra persoonsgegevens, bv. geslacht, verjaardag en leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit;
 • transactiegegevens, bv. informatie over orders, vorige aankopen, voorkeuren en affiniteit voor bepaalde productcategorieën.
 • persoonlijke voorkeuren, bv. eetgewoonten of kookvaardigheden;
 • financiële informatie, bv. kredietkaartnummer, rekeningnummer, kredietwaardigheid;
 • informatie over het werk, bv. beroep, titel, functie, opleiding, vorige werkgevers, vaardigheden en ervaring, vergunningen en benoemingen, evenals lidmaatschappen;
 • logs die uw bezoek aan onze websites weergeven.

We verwerken niet noodzakelijk alle persoonsgegevens die in deze paragraaf zijn vermeld. Specifieke informatie over de persoonsgegevens die we verwerken, vindt u onder tabel: sectie 5 en in de  tabel op het einde van deze Privacyverklaring.

'Verwerken' slaat op elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die op persoonsgegevens worden uitgevoerd. Dit omvat bijvoorbeeld de volgende acties:

 • verzamelen, opslaan en bewaren;
 • ordenen, opstellen en beheren;
 • aanpassen en wijzigen;
 • oproepen en raadplegen;
 • gebruiken en toepassen;
 • openbaar maken;
 • samenbrengen en met elkaar in verband brengen;
 • beperken;
 • uitwissen en vernietigen; en
 • overdragen en verspreiden.

 

4. Voor wie en voor wat is deze Privacyverklaring bedoeld?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens in verband met al onze bedrijfsactiviteiten in al onze bedrijfsafdelingen. Voor bepaalde diensten kunnen extra Privacyverklaringen van toepassing zijn. Als dat het geval is, lichten we u op gepaste wijze over deze bepalingen in.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle 'betrokkenen'. De volgende personen zijn voorbeelden van betrokkenen:

 • Personen die ons aanschrijven of op welke manier ook contact met ons opnemen
 • Klanten, prospects of belanghebbende personen die een bezoek krijgen van ons verkooppersoneel of zelfstandige verkooppartners
 • deelnemers aan verkoopavonden, kooklessen en overige klantenevenementen
 • bezoekers van onze kantoren en onze beurstanden
 • bezoekers van onze websites
 • gebruikers van onze applicaties;
 • ontvangers van onze informatie en marketingcommunicatie
 • deelnemers aan wedstrijden, prijsvragen en enquêtes
 • contactpersonen van onze bedrijfspartners en onze zelfstandige verkooppartners
 • sollicitanten

5. Welke persoonsgegevens verwerken we en om welke redenen?

Afhankelijk van de gelegenheid en het doel, verwerken we heel verschillende persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in deze sectie en in de [voer link in: tabel] op het einde van deze Privacyverklaring:

 • Communicatie: We verwerken persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt of wanneer wij contact met u opnemen, bv. wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, maar ook wanneer u ons schrijft of belt. Normaal gezien hebben we alleen informatie nodig, zoals naam en contactgegevens en de inhoud en het tijdstip van de relevante berichten. We gebruiken deze gegevens om u informatie te verstrekken, uw verzoek te verwerken en met u te communiceren. We kunnen ook berichten doorsturen binnen de AMC Groep naar de kantoren van de verantwoordelijke entiteit, bv. als uw verzoek over een andere entiteit gaat.
 • Aankoop van goederen en diensten: We ontvangen en verwerken ook persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten, bv. als u goederen of diensten bij ons aankoopt. We hebben bv. uw naam en contactgegevens, informatie over de bestelde goederen of diensten en ook de betalingswijze nodig. Ingeval u op krediet wilt betalen, moeten we mogelijk uw kredietwaardigheid nagaan, waarvoor we gebruikmaken van de diensten van kredietinstellingen. We verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de verwerking van orders en overeenkomsten, inclusief het verzenden van een order en verzendingsbevestigingen, leveringsbevestigingen, levering en facturatie, evenals service- en garantiediensten. Hieruit kunnen we ook informatie afleiden over uw voorkeuren en affiniteiten voor bepaalde producten of diensten. Met deze informatie kunnen we u specifieke informatie verstrekken over aanbiedingen en kunnen we in het algemeen ons aanbod preciezer afstemmen op de wensen van onze klanten.
 • Verkoopavonden en klantenevenementen (o.a. beurzen): Ook wanneer we verkoopavonden en klantenevenementen organiseren (zoals productdemonstraties, kooklessen en promotionele evenementen), verwerken we persoonsgegevens. Die gegevens omvatten de naam en het adres van de deelnemers of geïnteresseerde partijen en andere gegevens afhankelijk van het evenement, bv. uw geboortedatum. We verwerken deze informatie ook om klantenevenementen te organiseren, maar ook om rechtstreeks contact op te nemen met u en uw interesse te wekken voor onze producten en diensten.
 • Informatie en direct marketing: We verwerken persoonsgegevens op vele manieren, inclusief voor informatie- en marketingdoeleinden. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een nieuwsbrief, dan verwerken we uw contactgegevens, gegevens over uw eetgewoonten, kookvaardigheden en voorkeuren, en informatie over uw gebruik van de nieuwsbrief en producten die u eerder hebt gekocht, om u beter te leren kennen en uw interesse te wekken voor onze producten.
 • Bezoeken van websites, gebruik van apps: Als u onze websites bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens. De verwerking wordt bepaald door het aanbod en de functionaliteit van de website. De gegevens zijn bijvoorbeeld loggegevens, informatie over het tijdstip waarop onze website werd bezocht, de duur van het bezoek en welke pagina's geopend zijn. Wij gebruiken deze gegevens ten behoeve van de IT-veiligheid, maar ook om onze website en de functies ervan gebruikersvriendelijker te maken.  Ook gebruiken wij “cookies”, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw apparaat als u onze website bezoekt. Cookies zijn vaak nodig om de website te laten functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het aanbod te personaliseren. Verder gebruiken wij analytische tools, zoals Google Analytics. Hiermee kunnen wij het gedrag van gebruikers op de websites beoordelen. Op onze website worden ook analysetools zoals reCAPTCHA gebruikt om misbruik tegen te gaan. Tot slot kunnen wij functies toepassen van aanbieders als Facebook en dat kan ertoe leiden dat zij gegevens over u verwerken. Kijk in de tabel onderaan dit Privacybeleid voor meer informatie. Daar leest u ook hoe u deze verwerkingsactiviteiten kunt beletten.
 • Wedstrijden, prijsvragen en enquêtes: Af en toe organiseren we wedstrijden, prijsvragen en enquêtes. In dit geval verwerken we uw contactgegevens en informatie over uw deelname om de wedstrijden, prijsvragen en enquêtes te kunnen uitvoeren, evenals de bijdragen die u hebt geleverd. Meer informatie vindt u in de respectieve deelnamevoorwaarden.
 • Zakenpartners: We werken met diverse bedrijven en zakenpartners samen, bv. met zelfstandige verkooppartners, leveranciers, commerciële klanten van goederen en diensten, met samenwerkingspartners en met serviceproviders (bv. IT-serviceproviders). We verwerken ook persoonsgegevens over de contactpersonen in deze bedrijven, bv. naam, functie en titel, evenals informatie over te leveren zaken en betalingen.
 • Sollicitaties: We verwerken ook persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert. Als algemene regel hebben we de gebruikelijke informatie en documenten nodig, evenals die vermeld in de vacature.
 • Bescherming van rechten: We verwerken persoonsgegevens in diverse situaties om onze rechten te beschermen, bv. om in en buiten de rechtbank en bij lokale en buitenlandse autoriteiten vorderingen in te stellen en om ons tegen vorderingen te verdedigen. We kunnen bijvoorbeeld procesverwachtingen laten uitleggen of documenten bij een autoriteit indienen. Autoriteiten kunnen ons ook vragen om documenten met persoonsgegevens te overhandigen.

De tabel op het einde deze Privacyverklaring beschrijft uitvoeriger welke soorten persoonsgegevens we over u verzamelen, hoe en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, op welke juridische basis en of u verplicht bent om persoonsgegevens met ons te delen.

 

6. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Onze werknemers en zelfstandige verkooppartners hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de beschreven doeleinden en het werk van de betrokken werknemers en zelfstandige verkooppartners. Ze handelen in overeenstemming met onze instructies en zijn gebonden door vertrouwelijkheid en geheimhouding bij het behandelen van uw persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen aan andere entiteiten binnen de AMC Groep voor interne groepsadministratie en voor de diverse verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Dit betekent dat uw persoonsgegevens ook kunnen worden verwerkt en gecombineerd met persoonsgegevens uit een andere entiteit van de AMC Groep voor de respectieve doeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan serviceproviders die in onze naam bepaalde bedrijfsactiviteiten uitvoeren, met name:

 • IT-diensten, bv. diensten op het vlak van gegevensopslag (hosting), clouddiensten, het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail, gegevensanalyses enz.;
 • Adviesdiensten, bv. diensten van belastingconsulenten, advocaten, bedrijfsconsulenten, consulenten op het vlak van de werving en plaatsing van personeel;
 • transport- en logistieke diensten, bv. voor de verzending van bestelde goederen;
 • administratieve diensten, bv. vastgoedbeheer;
 • bedrijfsinformatie en schuldvordering, bv. als u wilt kopen op rekening of als vervallen vorderingen niet zijn betaald;

Er zijn ook andere gevallen waarin we uw persoonsgegevens kunnen verspreiden. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verspreiden bij derden (bv. autoriteiten) als dit door de wet vereist is. We behouden ons ook het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om juridische vorderingen te maken of ons ertegen te verdedigen of als we het nodig achten om andere rechtmatige redenen.

 

7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere landen?

De ontvangers van uw persoonsgegevens (paragraaf 6) kunnen in het buitenland en zelfs buiten de EU of de EER gevestigd zijn. De AMC-Group is overal ter wereld vertegenwoordigd. Rechts bovenaan op deze website vindt u een lijst met landen. Het is mogelijk dat er in deze landen geen wetgeving van kracht is die uw gegevens in dezelfde mate beschermt als de wetten in Zwitserland, de EU of de EER. Landen waar geen adequate bescherming wordt geboden noemen wij “derde landen”. Als wij uw gegevens doorgeven aan een ontvanger in een derde land, treffen wij passende maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarvoor gaan wij overeenkomsten voor gegevensoverdracht aan die gebaseerd zijn op de standaardclausules van de EU. Hier kunt u een exemplaar inzien.

Neem contact met ons op als u een kopie van onze overeenkomsten voor gegevensoverdracht wilt ontvangen of als u meer informatie wenst over hoe we uw persoonsgegevens beschermen wanneer we ze verspreiden naar een derde land sectie 2.

 

8. Maken wij gebruik van profilering of geautomatiseerde besluitvorming?

Met “profilering” wordt elke vorm van automatische verwerking bedoeld om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren of te voorspellen. Voor de doelen omschreven onder 5 kunnen wij gebruikmaken van dit type profilering. Wij analyseren bijvoorbeeld het koopgedrag en het gebruik van onze websites, portals en apps. Op basis hiervan doen we aannames over uw persoonlijke interesses, voorkeuren, affiniteiten en gewoontes. Dit soort profilering helpt ons om ons aanbod beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Ook draagt het bij aan de beveiliging van onze IT. Om de kwaliteit van onze analyses te verbeteren, kunnen we ook persoonsgegevens koppelen die afkomstig zijn van verschillende bronnen, bijv. offline en online verzamelde gegevens, gegevens die verzameld zijn via onze verschillende diensten of gegevens die wij ontvangen van andere bedrijven binnen de AMC Group.

Met “geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen” worden besluiten bedoeld die automatisch worden genomen, dus zonder menselijke tussenkomst, en die negatieve juridische gevolgen of soortgelijke negatieve gevolgen voor u hebben. Uit principe maken wij geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Wij zullen u afzonderlijk informeren wanneer wij toch gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen.

 

9. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We passen gepaste technische en organisatorische veiligheidsprocessen toe om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en om ze te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en om het risico op verlies, onvrijwillige wijziging, onvrijwillige verspreiding of onbevoegde toegang te verhinderen. De elektronische overdracht van informatie houdt echter veiligheidsrisico's in die niet volledig kunnen worden uitgesloten. Als u op deze manier informatie overdraagt, doet u dit op eigen risico.

 

10. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld. Bovendien bewaren we persoonsgegevens zo lang als we een gerechtvaardigd belang hebben in de opslag ervan, bv. als we persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (bv. het nakomen van garantievorderingen), voor het afdwingen van of de verdediging tegen vorderingen, voor archiveringsdoeleinden en voor het verzekeren van IT-beveiliging of in geval van aflopende verjaringstermijnen. We bewaren uw persoonsgegevens ook zo lang als nodig voor een wettelijke bewaringsverplichting. Andere documenten moeten slechts korte tijd worden bewaard, wat bijvoorbeeld het geval is voor opnamen van videobewaking of voor de registratie van bepaalde internetprocessen (loggegevens).

 

11. Hoe verwerken we persoonsgegevens van kinderen?

We verwerken geen persoonsgegevens van kinderen. Mocht dit echter toch nodig zijn, dan besteden we de uiterste zorg om kinderen te beschermen, en als we persoonsgegevens van kinderen op basis van toestemming verwerken, dan vragen we de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers om hun toestemming. Als ouders of een wettelijke vertegenwoordiger toestemming voor een kind heeft gegeven, staat het de volwassen persoon vrij om deze toestemming op een later tijdstip in te trekken.

 

12. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kunt zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vrijelijk uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Een recht van bezwaar bestaat met name tegen gegevensverwerking in de context van directe reclame. Als u uw toestemming intrekt of zich effectief verzet tegen verdere verwerking voor een specifiek doeleinde, dan verwerken we uw persoonsgegevens niet langer voor de overeenstemmende doeleinden.

Daarnaast hebt u de volgende rechten:

Recht

Omschrijving

Opmerkingen

Recht op toegang

U hebt het recht om op elk ogenblik en gratis de toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen en verwerkt. Dit geeft u de gelegenheid om te controleren welke persoonsgegevens we over u verwerken en om na te gaan of ze worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.

In sommige gevallen kan het recht op informatie beperkt of uitgesloten zijn, met name:

 • als u niet voldoende in staat was om uzelf te identificeren;
 • om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen (bv. vertrouwelijkheidsverplichtingen of rechten inzake gegevensbescherming van derden);
 • In geval van buitensporige toepassing van het recht op toegang (we kunnen ook betaling vragen voor de informatie); of
 • als een uitgebreide verstrekking van informatie onevenredige inspanningen zou vragen.
 

Recht op rectificatie

U hebt het recht om foute of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en over zulke rectificatie te worden ingelicht.

 

Recht op uitwissing

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt het wissen van uw persoonsgegevens vragen als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden;
 • u uw toestemming effectief hebt ingetrokken of u zich effectief tegen de verwerking hebt verzet;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.
 

In individuele gevallen kan het recht op uitwissing uitgesloten zijn, vooral als verwerking nodig is:

 • voor de uitvoering van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • om een wettelijke taak of een taak van openbaar belang uit te voeren;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
 

Recht om de verwerking te beperken

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat persoonsgegevens (ten minste tijdelijk) niet verder worden verwerkt of dat gepubliceerde persoonsgegevens (ten minste tijdelijk) van een website worden verwijderd.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt gratis te ontvangen in een algemeen gebruikte en machineleesbare indeling, op voorwaarde dat:

 • de specifieke gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst; en
 • de verwerking uitgevoerd wordt op een geautomatiseerde manier.
 

Afhankelijk van het individuele geval kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks naar u of rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde toezichthoudende overheid over de manier waarop we uw persoonsgegevens behandelen of verwerken.

 

 

13. Waar moet nog aan worden gedacht?

Juridische basis: De GDPR verplicht ons om informatie te verstrekken over de relevante juridische basis voor onze gegevensverwerkingsactiviteiten. In de [voeg link toe: tabel] op het einde van deze Privacyverklaring vindt u informatie over de juridische basis waarop we gewoonlijk de respectieve gegevensverwerkingsactiviteiten baseren. Wegens de complexiteit van vele gegevensprocessen kan het echter niet worden uitgesloten dat in individuele gevallen - afhankelijk van de omstandigheden - andere juridische grondslagen ook van toepassing zijn.

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken: De GDPR vereist ook dat u ingelicht wordt over het feit of u verplicht bent uw persoonsgegevens te verstrekken wegens een juridische of contractuele vereiste of omdat de gegevens nodig zijn om een overeenkomst te sluiten. Bovendien moeten we inlichtingen verstrekken over de mogelijke gevolgen wanneer u zulke gegevens niet verstrekt. U vindt de overeenstemmende informatie in de tabel op het einde van deze Privacyverklaring. Doorgaans is de verspreiding van persoonsgegevens vrijwillig.

Persoonsgegevens van derden: U wilt of moet ons mogelijk persoonsgegevens van derden verstrekken. We willen u erop wijzen dat u in dit geval verplicht bent de betrokkenen in te lichten over dergelijke verspreiding van gegevens en over deze Privacyverklaring. U bent ook verplicht om de toestemming van de betrokkene voor verspreiding te vragen.

 

14. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen als wij onze verwerkingsactiviteiten veranderen of wanneer er nieuwe wetgeving van toepassing wordt. Op gegevensverwerkingsactiviteiten is gewoonlijk het Privacybeleid van toepassing in de versie die geldt op het moment waarop de desbetreffende activiteit van start gaat.

Tabel: Reden voor gegevensverzameling; reikwijdte, doeleinde en verplichting om meer gegevens beschikbaar te stellen; juridische basis voor verwerking

Communicatie met ons

Aankoop van goederen en diensten

Deelname aan verkoopavonden en klantenevenementen

Elektronische nieuwsbrieven en direct marketing

Bezoek aan onze website (in het algemeen)

Bezoek aan onze website (cookies)

Bezoek aan onze website (analyse van gebruikersgedrag)

Gebruik van onze applicaties

Bezoek aan onze website (sociale plug-ins)

Deelname aan wedstrijden, prijsvragen en soortgelijke evenementen

Een zone onder videobewaking betreden

Wifi in onze vestigingen

Contact met ons bedrijf als bedrijfspartner

Sollicitaties

Naleving van wettelijke vereisten

Bescherming van rechten

Reden voor de gegevensverzameling

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doeleinde van verwerking en verplichting om gegevens beschikbaar te stellen

Juridische basis voor verwerking

Communicatie met ons

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u schriftelijk, elektronisch of telefonisch contact met ons opneemt, bv. wanneer u contact opneemt met onze klantendienst. We verwerken contact- en communicatiegegevens, inclusief met name de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • afhankelijk van het type communicatie uw contactgegevens zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • inhoud en tijdstip van de communicatie.
 

Binnen deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantendienst en onderhoud; algemene communicatie met u: We vinden het belangrijk dat u contact met ons kunt opnemen en uw vragen kunt stellen.
 • Productadvies
 • Kwaliteitsborging en opleiding: De mogelijke opname van gesprekken helpt ons onze processen te analyseren en te verbeteren.

U bent uiteraard niet verplicht om ons specifieke informatie te verstrekken. Maar we kunnen vaak uw vragen alleen beantwoorden als u ons een minimum aan gegevens verstrekt.

De interactie met onze klantendienst hangt af van uw initiatief; we begrijpen dit als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij uw toestemming vragen voor telefoongesprekken, vormt uw toestemming onze rechtsgrondslag. Als wij u opbellen in het kader van onze dienstverlening, baseren wij ons daarbij op de rechtsgrondslag van de uitvoering van het contract.

Als u contact met ons opneemt om een overeenkomst te sluiten, is onze wettelijke grondslag het uitvoeren van de overeenkomst of het nemen van stappen die voorafgaan aan het sluiten van de overeenkomst.

Aankoop van goederen en diensten

Wanneer u bij ons koopt, verwerken we persoonsgegevens in combinatie met uw aankoop- en betalingsgedrag. Dit omvat met name de volgende persoonsgegevens, die gevoelig kunnen zijn:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens, inclusief leverings- en factuuradres;
 • informatie over producten die u hebt besteld;
 • betalingsinformatie;

Voor aankopen op rekening kunnen we uw kredietwaardigheid controleren. Voor dit doeleinde verkrijgen we doorgaans informatie van gespecialiseerde bedrijven, zogenaamde kredietinstellingen.

We kunnen ook informatie over aankopen en gedrag beoordelen en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (bv. uw aankoopgedrag, uw culinaire voorkeuren en uw kookvaardigheden).

Binnen deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking: We verwerken uw persoonsgegevens zodat we uw aankopen kunnen registreren en de producten kunnen leveren wanneer die worden besteld.
 • Klantendiensten, bv. met betrekking tot de verwerking van garantievorderingen.
 • Informatie over uw aankoopgedrag: We analyseren het aankoopgedrag van onze klanten en winnen daar informatie uit, die we gebruiken wanneer we onze diensten verbeteren.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer u een aankoop doet. Maar orders, de aankoop van diensten en de aankoop van bepaalde goederen zijn niet mogelijk zonder dat we persoonsgegevens verwerken. Ook bij het winkelen in online winkels moeten we de nodige persoonsgegevens verwerken.

De wettelijke grondslag voor onze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst.

Het verwerken van informatie over uw koopgedrag is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen. Met behulp van de verzamelde persoonsgegevens kunnen wij onze diensten beter en specifieker afstemmen op uw behoeften en interesses en ons aanbod uitbreiden en verbeteren.

Deelname aan verkoopavonden en klantenevenementen

We verwerken persoonsgegevens wanneer we u uitnodigen op verkoopavonden of klantenevenementen (zoals productdemonstraties of kooklessen). Dit omvat met name de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens;
 • uw deelname of niet-deelname;
 • verdere evenementspecifieke gegevens, zoals uw geboortedatum.

We kunnen ook uw persoonsgegevens beoordelen en ze combineren met andere persoonsgegevens die we al over u hebben verzameld (bv. uw winkelgewoonten, uw culinaire voorkeuren of uw kookvaardigheden).

We verwerken uw persoonsgegevens om u uit te nodigen op onze evenementen en om te ontdekken in welke klantenevenementen u geïnteresseerd bent. Op deze manier kunnen we uw aandacht vestigen op de klantenevenementen die u hopelijk zullen interesseren.

De deelname aan klantenevenementen is vrijwillig, maar doorgaans niet mogelijk zonder de verwerking van persoonsgegevens.

We verwerken uw persoonsgegevens nadat u ons uw toestemming hebt gegeven om u in te lichten over de relevante klantenevenementen of als u zich hebt geregistreerd voor een van onze klantenevenementen.

De links vermelde verwerking is ook in ons gerechtvaardigd belang, want daardoor kunnen we persoonlijk met u in contact treden en u beter leren kennen. Hiermee kunnen we onze diensten beter op uw behoeften en interesses afstemmen, en onze diensten uitbreiden en verbeteren.

Elektronische nieuwsbrieven en direct marketing

Wanneer u zich voor een elektronische nieuwsbrief inschrijft of als u producten van ons koopt, verwerken we met name de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens;
 • uw e-mailadres;
 • de informatie over of u hebt ingestemd met de ontvangst van nieuwsbrieven dan wel een bezwaar hebt ingediend.

We kunnen ook informatie verwerken over uw gebruik van de elektronische nieuwsbrieven; dit omvat met name de volgende persoonsgegevens:

 • ontvangst van de nieuwsbrief;
 • of en wanneer u de nieuwsbrief hebt geopend en mogelijk hebt doorgestuurd;
 • links waarop u hebt geklikt (doel, datum en tijdstip).

We kunnen ook uw persoonsgegevens beoordelen en ze combineren met andere persoonsgegevens die we al over u hebben verzameld (bv. uw winkelgewoonten, uw culinaire voorkeuren of uw kookvaardigheden).

We verwerken uw persoonsgegevens om u de elektronische nieuwsbrief te sturen. We verwerken persoonsgegevens over uw gebruik van de elektronische nieuwsbrief om u beter te leren kennen en om onze diensten beter op u te kunnen afstemmen.

Deze gegevensverwerking is vrijwillig voor u. Als u ons echter geen persoonsgegevens verstrekt, met name uw e-mailadres, dan kunnen we u deze dienst niet aanbieden.

U kunt uw toestemming voor elektronische nieuwsbrieven en andere direct marketing op elk ogenblik intrekken door u uit deze dienst uit te schrijven. Intrekken kan gebeuren via een link die in elke elektronische nieuwsbrief vermeld staat, of u kunt contact met ons opnemen sectie 2.

We beschouwen uw inschrijving voor onze nieuwsbrief als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de links beschreven doeleinden.

De links vermelde verwerking is ook in ons gerechtvaardigd belang, want daardoor kunnen we persoonlijk met u in contact treden en u beter leren kennen. Hiermee kunnen we onze diensten beter op uw behoeften en interesses afstemmen, en onze diensten uitbreiden en verbeteren.

Bezoek aan onze website (in het algemeen)

Telkens als u onze website bezoekt, stuurt uw browser om technische redenen bepaalde gegevens naar ons en slaat deze in logbestanden op. Dit omvat bijvoorbeeld de volgende gebruiksgegevens:

 • IP-adres en apparaat specifieke informatie zoals het MAC-adres van het apparaat;
 • geraadpleegde inhoud en de datum en het tijdstip van het bezoek aan de website.
 

Binnen deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voorziening van de website: De registratie van bepaalde logbestanden is verplicht in verband met de voorziening van de website.
 • Websitebeheer: Met de verwerking van logbestanden kunnen we fouten beheren en corrigeren, de veiligheid van onze website verzekeren en fraude bestrijden.
 • Individualisering en optimalisatie van de website: We willen onze website zo mens- en gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Hiertoe slaan we individuele instellingen op, bv. dat u de relevante website al hebt bezocht, welke instellingen (bv. taalinstellingen) u toen hebt gekozen en welke functies u hebt gebruikt.
 

De verwerking van logbestanden valt binnen onze gerechtvaardigde belangen.

 

Onze website bezoeken (cookies algemeen)

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke functies zoals vermeld in ons Cookiebeleid. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die worden opgeslagen op uw apparaat als u onze website bezoekt. Enerzijds maken wij gebruik van sessiecookies waarin een uniek identificatienummer is opgeslagen, een zogenaamde sessie-ID, en informatie over de herkomst en opslagtermijn van de cookie. Deze cookies worden verwijderd na uw bezoek aan onze website. Anderzijds maken wij gebruik van permanente cookies die opgeslagen blijven, ook na afloop van de betreffende browsersessie. Zulke cookies worden gebruikt om een bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen.

We gebruiken cookies om de volgende redenen:

 • Cookies helpen ons de diverse functies en diensten van onze website te verzekeren en te beveiligen.
 • Met de opslag van cookies kunnen we het u gemakkelijker maken om onze website te gebruiken en om de functies zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de taalinstellingen of de invoer van een browsersessie op te slaan.
 • Bovendien dienen cookies om onze onlinediensten aan uw behoeften aan te passen. Door informatie over het gebruik in het algemeen en het gedrag van bezoekers van onze website en de hiertoe gebruikte apparaten te verzamelen en te beoordelen, kunnen we u gerichte goederen en diensten leveren, evenals andere informatie die u bijzonder kan interesseren.

U bent niet verplicht om onze cookies te aanvaarden. U kunt uw apparaat (tablet, pc, smartphone enz.) zo configureren dat er een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Op deze manier kunt u cookies weigeren. U kunt ook cookies op uw apparaat verwijderen. U beschikt ook over de optie om de verzameling van door de cookie aangemaakte gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens te verhinderen door een geschikte add-on voor de browser te downloaden en te installeren.

Als u cookies echter weigert of deactiveert, is het mogelijk dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Het gebruik van noodzakelijke cookies dient ons gerechtvaardigd belang. Sommige cookies zijn noodzakelijk, bijvoorbeeld om individuele instellingen op te slaan of winkelmandjes aan te bieden. Deze individualisering is ook in het belang van de bezoekers van onze website.

 

Onze wettelijke grondslag voor statistiek- en marketingcookies is de toestemming die u heeft gegeven via de cookie-banner bij uw eerste bezoek aan deze website. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door op de link “Toestemming wijzigen” of “Toestemming intrekken” te klikken in ons Cookiebeleid

Onze website bezoeken (analyse van gebruikersgedrag)

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een analysedienst van Google, Inc. Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Algemene informatie over cookies vindt u in deze tabel onder "Onze website bezoeken (cookies algemeen)". Daarbij wordt informatie over uw gedrag op onze website en over het gebruikte apparaat (pc, tablet, smartphone, etc.) opgeslagen.

Deze informatie wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. Uw IP-adres wordt voordien evenwel ingekort in de EU of EER. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar de VS. Google Analytics maakt het eveneens mogelijk om gegevens, sessies en interacties over verschillende eindapparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en zo de activiteiten van een onbekende gebruiker op verschillende apparaten te analyseren. Meer informatie vindt u in de Gebruiksvoorwaarden van Google en in het Privacybeleid.

Wij maken eveneens gebruik van soortgelijke diensten van andere providers zoals vermeld in ons Cookiebeleid. De providers ontvangen meestal geen persoonsgegevens, maar kunnen het gebruik van de betreffende website door de gebruiker registeren. Deze gegevens kunnen worden gelinkt aan informatie van andere websites die dezelfde dienst gebruiken. Het gedrag van een specifieke gebruiker kan worden geregistreerd op verschillende websites en apparaten. De desbetreffende provider kan deze gegevens ook gebruiken voor eigen doeleinden, bijvoorbeeld voor gepersonaliseerde reclame.

Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website beter te begrijpen en om de inhoud, functionaliteit en toegankelijkheid te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien vanaf welke pagina's de meeste bezoekers bij ons terechtkomen, welke pagina's het vaakst worden bezocht en vanaf welke pagina's de meeste bezoekers ons verlaten.

U kunt het gebruik van Google Analytics tegengaan door een add-on voor uw browser te installeren. Deze vindt u hier.

Onze wettelijke grondslag voor statistiek- en marketingcookies is de toestemming die u heeft gegeven via de cookie-banner bij uw eerste bezoek aan deze website. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door op de link “Toestemming wijzigen” of “Toestemming intrekken” te klikken in ons Cookiebeleid.

 

Onze website bezoeken (Facebook Pixel)

 

Onze website maakt gebruik van de zogenaamde "Facebook Pixel”, aangeboden door Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

 

De Facebook Pixel is geïntegreerd in onze website en kan een cookie opslaan op uw apparaat. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, wordt het bezoek aan onze website weergegeven in uw profiel. De gegevens die over u worden verzameld zijn anoniem voor ons en geven ons geen informatie over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden evenwel opgeslagen en verwerkt door Facebook om een link met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk te maken.

 

We hebben een overeenkomst met Facebook over gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van gegevens (Joint Controller Addendum), om de respectievelijke verantwoordelijkheden voor het naleven van de verplichtingen volgens AVG te bepalen met betrekking tot het verzamelen van uw persoonsgegevens en het doorsturen ervan naar Facebook.

Meer informatie over hoe Facebook persoonsgegevens verwerkt, inclusief de wettelijke grondslag waarop Facebook zich baseert en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de rechten van de betrokkene jegens Facebook, vindt u in het gegevensbeleid via https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook is verantwoordelijk voor het vrijwaren van de rechten van de betrokkene overeenkomstig artikel 15-20 AVG met betrekking tot de persoonsgegevens die door Facebook worden opgeslagen na de gezamenlijke verwerking.

Derde partijen, waaronder Facebook, kunnen cookies, web beacons en andere opslagtechnologieën gebruiken om informatie van deze website en elders op het internet te verzamelen of ontvangen. Deze informatie kan dan worden gebruikt metingen te verrichten en advertenties te tonen. Wij maken gebruik van Facebook Pixel om Facebook-advertenties te kunnen tonen aan de Facebook-gebruikers die interesse hebben gehad in ons onlineaanbod. Via Facebook Pixel kunnen wij ook de doeltreffendheid van Facebook-advertenties meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en zien of gebruikers naar onze website werden geleid nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt.

 

U kunt het verzamelen en gebruiken van informatie voor gepersonaliseerde advertenties tegengaan door gebruik te maken van het mechanisme op http://www.youronlinechoices.eu.

 

Onze wettelijke grondslag voor het gebruik van Facebook Pixel is de toestemming die u heeft gegeven voor marketingcookies via de cookie-banner bij uw eerste bezoek aan deze website. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken door op de link “Toestemming wijzigen” of “Toestemming intrekken” te klikken in ons Cookiebeleid.

 

reCAPTCHA Deze website maakt gebruik van reCAPTCHA van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’) om contactformulieren op deze website te beveiligen. De controlevraag dient om vast te stellen of de invoer wel door een mens wordt gedaan en er geen misbruik wordt gemaakt via een geautomatiseerde, machinale verwerking. Hierbij worden het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google voor de dienst reCAPTCHA nodig heeft, naar Google doorgestuurd. Voor dit doel wordt uw invoer aan Google doorgegeven en daar verder verwerkt. Google gebruikt de aldus verkregen informatie onder meer om boeken en drukwerk te digitaliseren en diensten zoals Google Street View en Google Maps bij te werken. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van reCAPTCHA wordt doorgestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd, tenzij u op het ogenblik dat u de plug-in reCAPTCHA gebruikt, bent aangemeld bij uw Google-account. Om te voorkomen dat uw gegevens worden overgedragen en opgeslagen, moet u zich bij Google afmelden, voordat u onze site bezoekt en de plug-in reCAPTCHA gebruikt. Voor deze gegevens geldt het afwijkende privacybeleid van Google, dat u kunt raadplegen op www.google.com/policies/privacy. De opslagperiode van de gegevens op uw eindapparaat bedraagt maximaal twee jaar. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking: uw vrijwillige toestemming, die u te allen tijde weer kunt intrekken. Als u geen toestemming geeft, kunt u reCaptcha en de daarmee verbonden formulieren niet gebruiken. Rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht naar de VS: Het Google-concern stuurt uw persoonsgegevens door naar de VS. De rechtsgrondslag voor de gegevensoverdracht naar de VS is uw toestemming overeenkomstig art. 49, lid 1, punt a) juncto art. 6, lid 1, punt a) AVG. De VS hebben geen niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan de EU-normen. De Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen toegang hebben tot uw gegevens, zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld en zonder dat u daar juridische stappen tegen kunt ondernemen. Daarom heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het vorige adequaatheidsbesluit ongeldig verklaard.

Gebruik van onze applicaties

Wij ontwikkelen verschillende applicaties, bijvoorbeeld om geselecteerde AMC-producten te laten werken via uw mobiele toestel. Voor het gebruik van onze applicaties kunt u gevraagd worden zich te registreren. Om u te registreren dient u gegevens in te vullen, waaronder uw naam, e-mailadres en een wachtwoord. U kunt meer informatie verstrekken bij uw profiel, bijvoorbeeld over uw AMC-producten.

Gegevens over de activiteiten van de gebruiker worden geanonimiseerd en geaggregeerd voor statistische analyses. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan individuele gebruikers.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de functies van de applicaties te kunnen aanbieden conform de desbetreffende gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van onze applicaties is vrijwillig. Hiervoor zijn echter wel gegevens noodzakelijk voor uw registratie (om misbruik door onbevoegde derden te voorkomen).

Onze verwerking is gewoonlijk gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst - in dit geval de voorwaarden van de desbetreffende applicatie.

Indien wij u afzonderlijk om toestemming vragen voor een specifieke verwerking, vormt uw toestemming de wettelijke grondslag voor deze verwerking.

Deelname aan wedstrijden, prijsvragen en enquêtes

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan wedstrijden, prijsvragen en enquêtes ('evenement'). De reikwijdte van de verwerkte persoonsgegevens kan verschillen afhankelijk van het evenement. De specifieke persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn de volgende:

 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw contactgegevens;
 • het feit dat u deelneemt;
 • het resultaat van de deelname;
 • de input die u hebt geleverd;
 • correspondentie over het evenement, indien van toepassing.

Meer informatie vindt u in de overeenstemmende deelnamevoorwaarden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook evalueren en combineren met andere persoonsgegevens, zoals onpersoonlijke statistische informatie en andere persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, om informatie af te leiden over uw voorkeuren en affiniteiten met bepaalde producten of diensten.

We verwerken uw persoonsgegevens om het respectieve evenement uit te voeren en de winnaar in te lichten. Met uw toestemming gebruiken we ook uw naam en contactgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden. Hiertoe kunnen we uw informatie combineren met andere onpersoonlijke en persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.

De deelname aan zulke evenementen is vrijwillig, maar niet mogelijk zonder persoonsgegevens te verwerken.

De wettelijke grondslag voor onze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst - in dit geval de deelnamevoorwaarden. Indien wij u afzonderlijk om toestemming vragen voor een specifieke verwerking, vormt uw toestemming de wettelijke grondslag voor deze verwerking.

Een zone onder videobewaking betreden

We maken video-opnamen in gepast gemarkeerde zones. We kunnen dus informatie verkrijgen over uw gedrag in de relevante zones. Het gebruik van videobewakingscamera's is beperkt tot specifieke locaties en wordt duidelijk aangegeven. Daarnaast worden de op deze manier verzamelde gegevens alleen door specifieke werknemers verwerkt.

Dergelijke verwerking wordt uitgevoerd voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van onze werknemers en om als bewijsmateriaal te worden gebruikt. Als er een vermoeden is van misdrijven, kunnen we de opnamen beschikbaar stellen aan de vervolgingsinstanties.

Als u niet wilt dat er opnamen van u worden gemaakt, moeten we u vragen de relevante zones niet te betreden.

 

Het valt binnen ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid van onze klanten en werknemers in de relevante zones te vrijwaren en om mogelijke misdrijven tegen onze werknemers en klanten te verhinderen en bij te dragen aan het onderzoek ernaar.

Wifi in onze gebouwen

We verzamelen apparaat specifieke gegevens van uw apparaat zodra u zich aanmeldt op onze wifi-infrastructuur. Dit omvat met name de volgende informatie:

 • het MAC-adres van uw apparaat (een unieke identificatie voor het apparaat);
 • de datum, het tijdstip en de duur van de verbinding.

In de meeste gevallen kunnen we deze informatie niet aan een specifieke persoon toewijzen.

Wanneer u ons wifi-netwerk gebruikt, verwerken we in het bijzonder de volgende informatie:

 • de duur van de verbinding;
 • de locatie van de gebruikte wifi-dienst;
 • het volume van de gebruikte gegevens.
 

We verwerken deze informatie om u wifi-diensten te leveren en voor IT-veiligheidsdoeleinden. Het gebruik van onze wifi-dienst is vrijwillig. U bent in principe evenmin verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat u de wifi-dienst niet kunt gebruiken zonder verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze verwerking is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst - in dit geval de uitvoering van de wifidiensten.

De verwerking ten behoeve van IT-beveiliging valt ook onder onze gerechtvaardigde belangen.

Contact met ons bedrijf als bedrijfspartner

Als u werkt voor een bedrijf dat goederen of diensten van ons levert of aankoopt, of dat op een andere manier met ons samenwerkt, dan verwerken we persoonsgegevens over u, zoals bijvoorbeeld:

 • Uw naam;
 • uw functie, uw titel, uw activiteitengebied;
 • locaties van uw professionele carrière;
 • uw interacties met ons;
 • informatie over af te leveren zaken en betalingen.
 

De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor de volgende doeleinden:

 • om te controleren of we diensten van uw bedrijf kunnen ontvangen of ze aan uw bedrijf kunnen verlenen, of we willen en kunnen samenwerken met uw bedrijf (bv. tijdens geschiktheidsproeven, controle op belangenconflicten enz.);
 • om te controleren of uw bedrijf de vereiste veiligheidsnormen biedt, bv. of het persoonsgegevens namens ons zou verwerken;
 • om de werkroosters te plannen van onze werknemers en, indien nodig, van u of werknemers van uw bedrijf;
 • om overeenkomsten met uw onderneming uit te voeren;
 • voor controle en beoordeling van prestaties;
 • voor de voorbereiding en verwerking van overnames, verkoop en soortgelijke transacties door het bedrijf.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u ons de vereiste persoonsgegevens niet wilt verstrekken, dan kunnen we mogelijk niet met u samenwerken. In uitzonderlijke gevallen zijn we zelfs wettelijk verplicht om zulke persoonsgegevens te verwerken. We melden het u altijd wanneer dit het geval is.

We baseren onze verwerking op het feit dat het ons toegestaan is om uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst.

De vermelde verwerking valt ook binnen ons gerechtvaardigd belang omdat we ermee van externe diensten gebruik kunnen maken en dus onze efficiëntie kunnen verbeteren.

Sollicitaties:

Indien u solliciteert voor een functie bij ons bedrijf, verwerken wij uw contactgegevens en de informatie die u ons verstrekt (bijv. sollicitatie, contactgegevens, curriculum vitae, kwalificaties, diploma's, etc.; eventueel gevoelige persoonsgegevens, indien u daarvoor kiest). Andere persoonsgegevens kunnen nodig zijn in het kader van een sollicitatieprocedure, afhankelijk van de functie en het profiel

We verwerken uw persoonsgegevens om te controleren of u voor de positie in kwestie geschikt bent en om een mogelijke samenwerking met u te bespreken. Met uw toestemming houden we uw sollicitatie ook bij als we - of u - afzien van tewerkstelling maar de deur openlaten voor een mogelijke latere samenwerking.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar we kunnen een sollicitatie niet verwerken zonder de nodige persoonsgegevens.

Onze wettelijke grondslag is het nemen van stappen die voorafgaan aan het sluiten van een overeenkomst. Indien wij een arbeidsovereenkomst sluiten, verwerken wij gegevens om deze overeenkomst uit te voeren volgens het privacybeleid voor onze medewerkers.

Als er geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, bewaren wij uw gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure uitsluitend met uw toestemming.

Als u ons gevoelige persoonsgegevens verstrekt (bijvoorbeeld over uw gezondheid), dan worden deze verwerkt op basis van uw toestemming.

Naleving van wettelijke vereisten:

Om wettelijke verplichtingen na te leven, moeten of willen we mogelijk persoonsgegevens verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een autoriteit documenten met uw naam en contactgegevens vereist, of als we een onderzoek voeren. We kunnen ook een intern onderzoek voeren waarbij uw persoonsgegevens ook kunnen worden verwerkt.

We verwerken uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • naleving van de wettelijke verplichtingen, inclusief bevelen van een rechtbank of autoriteit;
 • preventieve maatregelen om naleving te verzekeren;
 • maatregelen om misbruik te detecteren en te verduidelijken.
 

De verwerking voor de voornoemde doeleinden is nodig voor naleving van wettelijke verplichtingen en voor gerechtvaardigde belangen.

Bescherming van rechten:

We verwerken persoonsgegevens om onze rechten te beschermen, bv. om in en buiten de rechtbank en bij lokale en buitenlandse autoriteiten vorderingen in te stellen en om ons tegen vorderingen te verdedigen. We kunnen bijvoorbeeld procesverwachtingen laten uitleggen of documenten bij een autoriteit indienen. Autoriteiten kunnen ons ook vragen om documenten met persoonsgegevens te overhandigen. Naast de contactgegevens van de betrokken personen verwerken we andere persoonsgegevens, afhankelijk van de situatie, bv. informatie over processen die aanleiding tot een geschil hebben gegeven of kunnen geven. Dit kan ook om gevoelige persoonsgegevens gaan.

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verduidelijking en afdwinging van onze vorderingen, die ook vorderingen kunnen omvatten van met ons verbonden bedrijven en van onze contractuele en bedrijfspartners
 • Verdediging tegen vorderingen tegen ons, onze werknemers, met ons verbonden bedrijven en onze contractuele en bedrijfspartners
 • Verduidelijking van procesverwachtingen en andere wettelijke,economische en andere kwesties
 • Deelname aan procedures voor rechtbanken en plaatselijke en buitenlandse autoriteiten
 

De verwerking voor de voornoemde doeleinden kan nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten. Dit valt ook binnen onze gerechtvaardigde belangen.