Privacyverklaring

Version 1.0 (Mei 2018)

1. Wat is het doel van deze Privacyverklaring?

2. Wie zijn we?

3. Wat begrijpen we onder 'persoonsgegevens' en 'verwerken'?

4. Voor wie en voor wat is deze Privacyverklaring bedoeld?

5. Welke persoonsgegevens verwerken we en om welke redenen?

6. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

7. Verspreiden we uw persoonsgegevens in het buitenland?

8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

10. Hoe verwerken we persoonsgegevens van kinderen?

11. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

12. Waar moet nog aan worden gedacht?

13. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

 

 

Deze Privacyverklaring bepaalt welke persoonsgegevens we op welke manier verwerken en voor welke doeleinden.

Met deze Privacyverklaring lichten we u in over hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. We vinden het belangrijk dat u begrijpt:

 • welke persoonsgegevens we over u verzamelen;
 • het doeleinde waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken;
 • hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens; en
 • welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u bijhorende opmerkingen en uitleg. Meer informatie vindt u in de [voeg link toe: tabel] op het einde van deze Privacyverklaring. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

 

2. Wie zijn we?

Voor elke activiteit waarbij gegevens worden verwerkt, is een bepaalde onderneming (de zogenoemde 'verwerkingsverantwoordelijke') verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Het is deze entiteit die de doeleinden en middelen van de verwerkende activiteit bepaalt. In principe is de volgende entiteit ('we' of 'ons') de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de gegevensverwerking in overeenstemming met deze Privacyverklaring:

AMC Belgium
N.V. Alfa Metalcraft Corp. S.A.
Kortrijksesteenweg 205 - Bus 1
9830 Sint-Martens-Latem
Belgium

Telefoon: +32 925 093 60
E-Mail: privacy@amc.info

In bepaalde gevallen zijn wij niet de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens, maar een andere groepsentiteit:

 • Als u in contact staat met een andere AMC-groepsentiteit, dan is die entiteit in principe de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de respectieve gegevensverwerking
 • In bepaalde gevallen kunnen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan een andere AMC-groepsentiteit of derden, zoals zelfstandige verkooppartners, die producten en diensten van AMC in onze naam aanbieden en verkopen. In dit geval is de respectieve ontvanger de verwerkingsverantwoordelijke.

 

3. Wat begrijpen we onder 'persoonsgegevens' en 'verwerken'?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toebehoren aan een specifieke natuurlijke persoon, d.i. een mens. Dit is bijvoorbeeld de volgende informatie, op voorwaarde dat die aan een specifieke natuurlijke persoon kan worden gekoppeld:

 • contactgegevens, bv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • extra persoonsgegevens, bv. geslacht, verjaardag en leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit;
 • transactiegegevens, bv. informatie over orders, vorige aankopen, voorkeuren en affiniteit voor bepaalde productcategorieën.
 • persoonlijke voorkeuren, bv. eetgewoonten of kookvaardigheden;
 • financiële informatie, bv. kredietkaartnummer, rekeningnummer, kredietwaardigheid;
 • informatie over het werk, bv. beroep, titel, functie, opleiding, vorige werkgevers, vaardigheden en ervaring, vergunningen en benoemingen, evenals lidmaatschappen;
 • logs die uw bezoek aan onze websites weergeven.

We verwerken niet noodzakelijk alle persoonsgegevens die in deze paragraaf zijn vermeld. Specifieke informatie over de persoonsgegevens die we verwerken, vindt u onder tabel: sectie 5 en in de  tabel op het einde van deze Privacyverklaring.

'Verwerken' slaat op elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die op persoonsgegevens worden uitgevoerd. Dit omvat bijvoorbeeld de volgende acties:

 • verzamelen, opslaan en bewaren;
 • ordenen, opstellen en beheren;
 • aanpassen en wijzigen;
 • oproepen en raadplegen;
 • gebruiken en toepassen;
 • openbaar maken;
 • samenbrengen en met elkaar in verband brengen;
 • beperken;
 • uitwissen en vernietigen; en
 • overdragen en verspreiden.

 

4. Voor wie en voor wat is deze Privacyverklaring bedoeld?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens in verband met al onze bedrijfsactiviteiten in al onze bedrijfsafdelingen. Voor bepaalde diensten kunnen extra Privacyverklaringen van toepassing zijn. Als dat het geval is, lichten we u op gepaste wijze over deze bepalingen in.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle 'betrokkenen'. De volgende personen zijn voorbeelden van betrokkenen:

 • Personen die ons aanschrijven of op welke manier ook contact met ons opnemen
 • Klanten, prospects of belanghebbende personen die een bezoek krijgen van ons verkooppersoneel of zelfstandige verkooppartners
 • deelnemers aan verkoopavonden, kooklessen en overige klantenevenementen
 • bezoekers van onze kantoren en onze beurstanden
 • bezoekers van onze websites
 • ontvangers van onze informatie en marketingcommunicatie
 • deelnemers aan wedstrijden, prijsvragen en enquêtes
 • contactpersonen van onze bedrijfspartners en onze zelfstandige verkooppartners
 • sollicitanten

5. Welke persoonsgegevens verwerken we en om welke redenen?

Afhankelijk van de gelegenheid en het doel, verwerken we heel verschillende persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in deze sectie en in de [voer link in: tabel] op het einde van deze Privacyverklaring:

 • Communicatie: We verwerken persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt of wanneer wij contact met u opnemen, bv. wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, maar ook wanneer u ons schrijft of belt. Normaal gezien hebben we alleen informatie nodig, zoals naam en contactgegevens en de inhoud en het tijdstip van de relevante berichten. We gebruiken deze gegevens om u informatie te verstrekken, uw verzoek te verwerken en met u te communiceren. We kunnen ook berichten doorsturen binnen de AMC Groep naar de kantoren van de verantwoordelijke entiteit, bv. als uw verzoek over een andere entiteit gaat.
 • Aankoop van goederen en diensten: We ontvangen en verwerken ook persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten, bv. als u goederen of diensten bij ons aankoopt. We hebben bv. uw naam en contactgegevens, informatie over de bestelde goederen of diensten en ook de betalingswijze nodig. Ingeval u op krediet wilt betalen, moeten we mogelijk uw kredietwaardigheid nagaan, waarvoor we gebruikmaken van de diensten van kredietinstellingen. We verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de verwerking van orders en overeenkomsten, inclusief het verzenden van een order en verzendingsbevestigingen, leveringsbevestigingen, levering en facturatie, evenals service- en garantiediensten. Hieruit kunnen we ook informatie afleiden over uw voorkeuren en affiniteiten voor bepaalde producten of diensten. Met deze informatie kunnen we u specifieke informatie verstrekken over aanbiedingen en kunnen we in het algemeen ons aanbod preciezer afstemmen op de wensen van onze klanten.
 • Verkoopavonden en klantenevenementen (o.a. beurzen): Ook wanneer we verkoopavonden en klantenevenementen organiseren (zoals productdemonstraties, kooklessen en promotionele evenementen), verwerken we persoonsgegevens. Die gegevens omvatten de naam en het adres van de deelnemers of geïnteresseerde partijen en andere gegevens afhankelijk van het evenement, bv. uw geboortedatum. We verwerken deze informatie ook om klantenevenementen te organiseren, maar ook om rechtstreeks contact op te nemen met u en uw interesse te wekken voor onze producten en diensten.
 • Informatie en direct marketing: We verwerken persoonsgegevens op vele manieren, inclusief voor informatie- en marketingdoeleinden. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft op een nieuwsbrief, dan verwerken we uw contactgegevens, gegevens over uw eetgewoonten, kookvaardigheden en voorkeuren, en informatie over uw gebruik van de nieuwsbrief en producten die u eerder hebt gekocht, om u beter te leren kennen en uw interesse te wekken voor onze producten.
 • Websites bezoeken; apps gebruiken: Wanneer u onze websites bezoekt, verwerken we persoonsgegevens. De verwerking hangt af van het aanbod en de functionaliteit van de website. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld loggegevens, informatie over het tijdstip waarop onze website is bezocht, de duur van het bezoek en de geraadpleegde pagina's. We gebruiken deze gegevens voor IT-veiligheid, maar ook om de gebruiksvriendelijkheid van de website en zijn functies te verbeteren.  We maken ook gebruik van 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk of permanent op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn vaak nodig voor de werking van de website. Andere worden gebruikt om het aanbod te personaliseren. Logs en cookies bevatten echter doorgaans geen persoonsgegevens omdat we vaak niet in staat zijn deze informatie aan u toe te wijzen. We gebruiken ook analysetools zoals Google Analytics. Met die diensten worden gedetailleerde gegevens over het gebruik van de relevante website verzameld, maar die informatie is vaak niet persoonlijk van aard. Ten slotte kunnen we functies gebruiken van providers als Facebook, wat ertoe kan leiden dat de provider in kwestie gegevens over u kan verwerken. Raadpleeg de [voeg link toe: tabel] op het einde van deze Privacyverklaring voor meer informatie. Daar verneemt u ook hoe u deze verwerkingsactiviteiten kunt verhinderen.
 • Wedstrijden, prijsvragen en enquêtes: Af en toe organiseren we wedstrijden, prijsvragen en enquêtes. In dit geval verwerken we uw contactgegevens en informatie over uw deelname om de wedstrijden, prijsvragen en enquêtes te kunnen uitvoeren, evenals de bijdragen die u hebt geleverd. Meer informatie vindt u in de respectieve deelnamevoorwaarden.
 • Zakenpartners: We werken met diverse bedrijven en zakenpartners samen, bv. met zelfstandige verkooppartners, leveranciers, commerciële klanten van goederen en diensten, met samenwerkingspartners en met serviceproviders (bv. IT-serviceproviders). We verwerken ook persoonsgegevens over de contactpersonen in deze bedrijven, bv. naam, functie en titel, evenals informatie over te leveren zaken en betalingen.
 • Sollicitaties: We verwerken ook persoonsgegevens wanneer u bij ons solliciteert. Als algemene regel hebben we de gebruikelijke informatie en documenten nodig, evenals die vermeld in de vacature.
 • Bescherming van rechten: We verwerken persoonsgegevens in diverse situaties om onze rechten te beschermen, bv. om in en buiten de rechtbank en bij lokale en buitenlandse autoriteiten vorderingen in te stellen en om ons tegen vorderingen te verdedigen. We kunnen bijvoorbeeld procesverwachtingen laten uitleggen of documenten bij een autoriteit indienen. Autoriteiten kunnen ons ook vragen om documenten met persoonsgegevens te overhandigen.

De tabel op het einde deze Privacyverklaring beschrijft uitvoeriger welke soorten persoonsgegevens we over u verzamelen, hoe en voor welke doeleinden ze worden gebruikt, op welke juridische basis en of u verplicht bent om persoonsgegevens met ons te delen.

 

6. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Onze werknemers en zelfstandige verkooppartners hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de beschreven doeleinden en het werk van de betrokken werknemers en zelfstandige verkooppartners. Ze handelen in overeenstemming met onze instructies en zijn gebonden door vertrouwelijkheid en geheimhouding bij het behandelen van uw persoonsgegevens.

We kunnen uw persoonsgegevens ook overdragen aan andere entiteiten binnen de AMC Groep voor interne groepsadministratie en voor de diverse verwerkingsdoeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven. Dit betekent dat uw persoonsgegevens ook kunnen worden verwerkt en gecombineerd met persoonsgegevens uit een andere entiteit van de AMC Groep voor de respectieve doeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan serviceproviders die in onze naam bepaalde bedrijfsactiviteiten uitvoeren, met name:

 • IT-diensten, bv. diensten op het vlak van gegevensopslag (hosting), clouddiensten, het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail, gegevensanalyses enz.;
 • Adviesdiensten, bv. diensten van belastingconsulenten, advocaten, bedrijfsconsulenten, consulenten op het vlak van de werving en plaatsing van personeel;
 • transport- en logistieke diensten, bv. voor de verzending van bestelde goederen;
 • administratieve diensten, bv. vastgoedbeheer;
 • bedrijfsinformatie en schuldvordering, bv. als u wilt kopen op rekening of als vervallen vorderingen niet zijn betaald;

Er zijn ook andere gevallen waarin we uw persoonsgegevens kunnen verspreiden. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verspreiden bij derden (bv. autoriteiten) als dit door de wet vereist is. We behouden ons ook het recht voor om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of om juridische vorderingen te maken of ons ertegen te verdedigen of als we het nodig achten om andere rechtmatige redenen.

 

7. Verspreiden we uw persoonsgegevens in het buitenland?

De ontvangers van uw persoonsgegevens ([voeg een link toe: sectie 6]) kunnen zich in het buitenland bevinden - zelfs buiten de EU of de EER, en met name in Zwitserland. De betrokken landen hebben mogelijk geen wetten die uw persoonsgegevens beschermen in dezelfde mate als de wetten in Zwitserland, de EU of de EER. We verwijzen naar zulke landen die geen toereikende bescherming bieden als 'derde landen'. Als we uw persoonsgegevens verspreiden naar een ontvanger in een derde land, dan nemen we de nodige maatregelen om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren. Een manier om dit te doen is het sluiten van overeenkomsten voor gegevensoverdracht om de noodzakelijke gegevensbescherming bij ontvangers in derde landen te verzekeren. Dit omvat overeenkomsten die goedgekeurd, verstrekt of erkend zijn door de Europese Commissie en de Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie, de zogenaamde contractuele standaardclausules. Het is bovendien toegestaan om persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers die zijn toegetreden tot het US Privacy Shield-programma.

Neem contact met ons op als u een kopie van onze overeenkomsten voor gegevensoverdracht wilt ontvangen of als u meer informatie wenst over hoe we uw persoonsgegevens beschermen wanneer we ze verspreiden naar een derde land sectie 2.

 

8. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We passen gepaste technische en organisatorische veiligheidsprocessen toe om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en om ze te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en om het risico op verlies, onvrijwillige wijziging, onvrijwillige verspreiding of onbevoegde toegang te verhinderen. De elektronische overdracht van informatie houdt echter veiligheidsrisico's in die niet volledig kunnen worden uitgesloten. Als u op deze manier informatie overdraagt, doet u dit op eigen risico.

 

9. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld. Bovendien bewaren we persoonsgegevens zo lang als we een gerechtvaardigd belang hebben in de opslag ervan, bv. als we persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (bv. het nakomen van garantievorderingen), voor het afdwingen van of de verdediging tegen vorderingen, voor archiveringsdoeleinden en voor het verzekeren van IT-beveiliging of in geval van aflopende verjaringstermijnen. We bewaren uw persoonsgegevens ook zo lang als nodig voor een wettelijke bewaringsverplichting. Andere documenten moeten slechts korte tijd worden bewaard, wat bijvoorbeeld het geval is voor opnamen van videobewaking of voor de registratie van bepaalde internetprocessen (loggegevens).

 

10. Hoe verwerken we persoonsgegevens van kinderen?

We verwerken geen persoonsgegevens van kinderen. Mocht dit echter toch nodig zijn, dan besteden we de uiterste zorg om kinderen te beschermen, en als we persoonsgegevens van kinderen op basis van toestemming verwerken, dan vragen we de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers om hun toestemming. Als ouders of een wettelijke vertegenwoordiger toestemming voor een kind heeft gegeven, staat het de volwassen persoon vrij om deze toestemming op een later tijdstip in te trekken.

 

11. Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U kunt zich op elk ogenblik verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vrijelijk uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Een recht van bezwaar bestaat met name tegen gegevensverwerking in de context van directe reclame. Als u uw toestemming intrekt of zich effectief verzet tegen verdere verwerking voor een specifiek doeleinde, dan verwerken we uw persoonsgegevens niet langer voor de overeenstemmende doeleinden.

Daarnaast hebt u de volgende rechten:

Recht

Omschrijving

Opmerkingen

Recht op toegang

U hebt het recht om op elk ogenblik en gratis de toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door ons worden opgeslagen en verwerkt. Dit geeft u de gelegenheid om te controleren welke persoonsgegevens we over u verwerken en om na te gaan of ze worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.

In sommige gevallen kan het recht op informatie beperkt of uitgesloten zijn, met name:

 • als u niet voldoende in staat was om uzelf te identificeren;
 • om de rechten en vrijheden van andere personen te beschermen (bv. vertrouwelijkheidsverplichtingen of rechten inzake gegevensbescherming van derden);
 • In geval van buitensporige toepassing van het recht op toegang (we kunnen ook betaling vragen voor de informatie); of
 • als een uitgebreide verstrekking van informatie onevenredige inspanningen zou vragen.
 

Recht op rectificatie

U hebt het recht om foute of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren en over zulke rectificatie te worden ingelicht.

 

Recht op uitwissing

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt het wissen van uw persoonsgegevens vragen als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doeleinden;
 • u uw toestemming effectief hebt ingetrokken of u zich effectief tegen de verwerking hebt verzet;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.
 

In individuele gevallen kan het recht op uitwissing uitgesloten zijn, vooral als verwerking nodig is:

 • voor de uitvoering van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • om een wettelijke taak of een taak van openbaar belang uit te voeren;
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
 

Recht om de verwerking te beperken

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat persoonsgegevens (ten minste tijdelijk) niet verder worden verwerkt of dat gepubliceerde persoonsgegevens (ten minste tijdelijk) van een website worden verwijderd.

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt gratis te ontvangen in een algemeen gebruikte en machineleesbare indeling, op voorwaarde dat:

 • de specifieke gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst; en
 • de verwerking uitgevoerd wordt op een geautomatiseerde manier.
 

Afhankelijk van het individuele geval kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks naar u of rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.

Recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om klacht neer te leggen bij een bevoegde toezichthoudende overheid over de manier waarop we uw persoonsgegevens behandelen of verwerken.

 

 

12. Waar moet nog aan worden gedacht?

Juridische basis: De GDPR verplicht ons om informatie te verstrekken over de relevante juridische basis voor onze gegevensverwerkingsactiviteiten. In de [voeg link toe: tabel] op het einde van deze Privacyverklaring vindt u informatie over de juridische basis waarop we gewoonlijk de respectieve gegevensverwerkingsactiviteiten baseren. Wegens de complexiteit van vele gegevensprocessen kan het echter niet worden uitgesloten dat in individuele gevallen - afhankelijk van de omstandigheden - andere juridische grondslagen ook van toepassing zijn.

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken: De GDPR vereist ook dat u ingelicht wordt over het feit of u verplicht bent uw persoonsgegevens te verstrekken wegens een juridische of contractuele vereiste of omdat de gegevens nodig zijn om een overeenkomst te sluiten. Bovendien moeten we inlichtingen verstrekken over de mogelijke gevolgen wanneer u zulke gegevens niet verstrekt. U vindt de overeenstemmende informatie in de tabel op het einde van deze Privacyverklaring. Doorgaans is de verspreiding van persoonsgegevens vrijwillig.

Persoonsgegevens van derden: U wilt of moet ons mogelijk persoonsgegevens van derden verstrekken. We willen u erop wijzen dat u in dit geval verplicht bent de betrokkenen in te lichten over dergelijke verspreiding van gegevens en over deze Privacyverklaring. U bent ook verplicht om de toestemming van de betrokkene voor verspreiding te vragen.

 

13. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring af en toe wijzigen als we onze gegevensverwerkingsactiviteiten wijzigen of als nieuwe wetgeving van toepassing wordt. We lichten de bij ons geregistreerde mensen actief in over zulke wijzigingen als dit mogelijk is zonder onevenredige inspanning. In het algemeen echter is een gegevensverwerkingsactiviteit onderworpen aan de recentste versie van de Privacyverklaring bij het begin van de relevante verwerking. 

Tabel: Reden voor gegevensverzameling; reikwijdte, doeleinde en verplichting om meer gegevens beschikbaar te stellen; juridische basis voor verwerking

Communicatie met ons

Aankoop van goederen en diensten

Deelname aan verkoopavonden en klantenevenementen

Elektronische nieuwsbrieven en direct marketing

Bezoek aan onze website (in het algemeen)

Bezoek aan onze website (cookies)

Bezoek aan onze website (analyse van gebruikersgedrag)

Bezoek aan onze website (sociale plug-ins)

Deelname aan wedstrijden, prijsvragen en soortgelijke evenementen

Een zone onder videobewaking betreden

Wifi in onze vestigingen

Contact met ons bedrijf als bedrijfspartner

Sollicitaties

Naleving van wettelijke vereisten

Bescherming van rechten

Reden voor de gegevensverzameling

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Doeleinde van verwerking en verplichting om gegevens beschikbaar te stellen

Juridische basis voor verwerking

Communicatie met ons

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u schriftelijk, elektronisch of telefonisch contact met ons opneemt, bv. wanneer u contact opneemt met onze klantendienst. We verwerken contact- en communicatiegegevens, inclusief met name de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • afhankelijk van het type communicatie uw contactgegevens zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • inhoud en tijdstip van de communicatie.
 

Binnen deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantendienst en onderhoud; algemene communicatie met u: We vinden het belangrijk dat u contact met ons kunt opnemen en uw vragen kunt stellen.
 • Kwaliteitsborging en opleiding: De mogelijke opname van gesprekken helpt ons onze processen te analyseren en te verbeteren.

U bent uiteraard niet verplicht om ons specifieke informatie te verstrekken. Maar we kunnen vaak uw vragen alleen beantwoorden als u ons een minimum aan gegevens verstrekt.

De interactie met onze klantendienst hangt af van uw initiatief; we begrijpen dit als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verwerking van gegevens door onze klantendienst valt binnen onze gerechtvaardigde belangen, en het zorgt ervoor dat we de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren, fouten in onze processen kunnen vermijden en een grotere klantentevredenheid wordt behaald.

Aankoop van goederen en diensten

Wanneer u bij ons koopt, verwerken we persoonsgegevens in combinatie met uw aankoop- en betalingsgedrag. Dit omvat met name de volgende persoonsgegevens, die gevoelig kunnen zijn:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens, inclusief leverings- en factuuradres;
 • informatie over producten die u hebt besteld;
 • betalingsinformatie;

Voor aankopen op rekening kunnen we uw kredietwaardigheid controleren. Voor dit doeleinde verkrijgen we doorgaans informatie van gespecialiseerde bedrijven, zogenaamde kredietinstellingen.

We kunnen ook informatie over aankopen en gedrag beoordelen en deze koppelen aan andere persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld (bv. uw aankoopgedrag, uw culinaire voorkeuren en uw kookvaardigheden).

Binnen deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verwerking: We verwerken uw persoonsgegevens zodat we uw aankopen kunnen registreren en de producten kunnen leveren wanneer die worden besteld.
 • Klantendiensten, bv. met betrekking tot de verwerking van garantievorderingen.
 • Informatie over uw aankoopgedrag: We analyseren het aankoopgedrag van onze klanten en winnen daar informatie uit, die we gebruiken wanneer we onze diensten verbeteren.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer u een aankoop doet. Maar orders, de aankoop van diensten en de aankoop van bepaalde goederen zijn niet mogelijk zonder dat we persoonsgegevens verwerken. Ook bij het winkelen in online winkels moeten we de nodige persoonsgegevens verwerken.

We baseren onze verwerking op het feit dat het ons toegestaan is om uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst.

We baseren de verwerking bovendien op gerechtvaardigde belangen. Via de verzamelde persoonsgegevens kunnen we onze diensten beter afstemmen, meer specifiek op uw behoeften en interesses, en ons aanbod vergroten en verbeteren.

Deelname aan verkoopavonden en klantenevenementen

We verwerken persoonsgegevens wanneer we u uitnodigen op verkoopavonden of klantenevenementen (zoals productdemonstraties of kooklessen). Dit omvat met name de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens;
 • uw deelname of niet-deelname;
 • verdere evenementspecifieke gegevens, zoals uw geboortedatum.

We kunnen ook uw persoonsgegevens beoordelen en ze combineren met andere persoonsgegevens die we al over u hebben verzameld (bv. uw winkelgewoonten, uw culinaire voorkeuren of uw kookvaardigheden).

We verwerken uw persoonsgegevens om u uit te nodigen op onze evenementen en om te ontdekken in welke klantenevenementen u geïnteresseerd bent. Op deze manier kunnen we uw aandacht vestigen op de klantenevenementen die u hopelijk zullen interesseren.

De deelname aan klantenevenementen is vrijwillig, maar doorgaans niet mogelijk zonder de verwerking van persoonsgegevens.

We verwerken uw persoonsgegevens nadat u ons uw toestemming hebt gegeven om u in te lichten over de relevante klantenevenementen of als u zich hebt geregistreerd voor een van onze klantenevenementen.

De links vermelde verwerking is ook in ons gerechtvaardigd belang, want daardoor kunnen we persoonlijk met u in contact treden en u beter leren kennen. Hiermee kunnen we onze diensten beter op uw behoeften en interesses afstemmen, en onze diensten uitbreiden en verbeteren.

Elektronische nieuwsbrieven en direct marketing

Wanneer u zich voor een elektronische nieuwsbrief inschrijft of als u producten van ons koopt, verwerken we met name de volgende persoonsgegevens:

 • uw naam;
 • uw contactgegevens;
 • uw e-mailadres;
 • de informatie over of u hebt ingestemd met de ontvangst van nieuwsbrieven dan wel een bezwaar hebt ingediend.

We kunnen ook informatie verwerken over uw gebruik van de elektronische nieuwsbrieven; dit omvat met name de volgende persoonsgegevens:

 • ontvangst van de nieuwsbrief;
 • of en wanneer u de nieuwsbrief hebt geopend en mogelijk hebt doorgestuurd;
 • links waarop u hebt geklikt (doel, datum en tijdstip).

We kunnen ook uw persoonsgegevens beoordelen en ze combineren met andere persoonsgegevens die we al over u hebben verzameld (bv. uw winkelgewoonten, uw culinaire voorkeuren of uw kookvaardigheden).

We verwerken uw persoonsgegevens om u de elektronische nieuwsbrief te sturen. We verwerken persoonsgegevens over uw gebruik van de elektronische nieuwsbrief om u beter te leren kennen en om onze diensten beter op u te kunnen afstemmen.

Deze gegevensverwerking is vrijwillig voor u. Als u ons echter geen persoonsgegevens verstrekt, met name uw e-mailadres, dan kunnen we u deze dienst niet aanbieden.

U kunt uw toestemming voor elektronische nieuwsbrieven en andere direct marketing op elk ogenblik intrekken door u uit deze dienst uit te schrijven. Intrekken kan gebeuren via een link die in elke elektronische nieuwsbrief vermeld staat, of u kunt contact met ons opnemen sectie 2.

We beschouwen uw inschrijving voor onze nieuwsbrief als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de links beschreven doeleinden.

De links vermelde verwerking is ook in ons gerechtvaardigd belang, want daardoor kunnen we persoonlijk met u in contact treden en u beter leren kennen. Hiermee kunnen we onze diensten beter op uw behoeften en interesses afstemmen, en onze diensten uitbreiden en verbeteren.

Bezoek aan onze website (in het algemeen)

Telkens als u onze website bezoekt, stuurt uw browser om technische redenen bepaalde gegevens naar ons en slaat deze in logbestanden op. Dit omvat bijvoorbeeld de volgende gebruiksgegevens:

 • IP-adres en apparaat specifieke informatie zoals het MAC-adres van het apparaat;
 • geraadpleegde inhoud en de datum en het tijdstip van het bezoek aan de website.
 

Binnen deze context verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voorziening van de website: De registratie van bepaalde logbestanden is verplicht in verband met de voorziening van de website.
 • Websitebeheer: Met de verwerking van logbestanden kunnen we fouten beheren en corrigeren, de veiligheid van onze website verzekeren en fraude bestrijden.
 • Individualisering en optimalisatie van de website: We willen onze website zo mens- en gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Hiertoe slaan we individuele instellingen op, bv. dat u de relevante website al hebt bezocht, welke instellingen (bv. taalinstellingen) u toen hebt gekozen en welke functies u hebt gebruikt.
 

De verwerking van logbestanden valt binnen onze gerechtvaardigde belangen.

 

Bezoek aan onze website (cookies)

Afhankelijk van de functionaliteit slaan we cookies op. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Enerzijds gebruiken we sessiecookies waarin een uniek identificatienummer is opgeslagen, een zogenaamde sessie-ID, en informatie over de herkomst en bewaringstermijn van de cookie. Deze cookies worden na uw bezoek aan onze website gewist. Anderzijds gebruiken we permanente cookies die opgeslagen blijven, zelfs na het einde van de respectieve browsersessie. Dergelijke cookies worden gebruikt om een bezoeker bij een later bezoek te herkennen.

Cookies verwerken vaak geen persoonsgegevens. Zo is het voor ons bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk om de door de cookie verzamelde informatie aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Cookies do often not process any personal data. For example, it is hardly possible for us to assign the information collected by the cookie to a specific person.

We gebruiken cookies om de volgende redenen:

 • Cookies helpen ons de diverse functies en diensten van onze website te verzekeren en te beveiligen.
 • Met de opslag van cookies kunnen we het u gemakkelijker maken om onze website te gebruiken en om de functies zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door de taalinstellingen of de invoer van een browsersessie op te slaan.
 • Bovendien dienen cookies om onze onlinediensten aan uw behoeften aan te passen. Door informatie over het gebruik in het algemeen en het gedrag van bezoekers van onze website en de hiertoe gebruikte apparaten te verzamelen en te beoordelen, kunnen we u gerichte goederen en diensten leveren, evenals andere informatie die u bijzonder kan interesseren.

U bent niet verplicht om onze cookies te aanvaarden. U kunt uw apparaat (tablet, pc, smartphone enz.) zo configureren dat er een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Op deze manier kunt u cookies weigeren. U kunt ook cookies op uw apparaat verwijderen. U beschikt ook over de optie om de verzameling van door de cookie aangemaakte gegevens (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens te verhinderen door een geschikte add-on voor de browser te downloaden en te installeren.

Als u cookies echter weigert of deactiveert, is het mogelijk dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

Het gebruik van cookies dient onze gerechtvaardigde belangen. Sommige cookies zijn vereist, bijvoorbeeld om individuele instellingen te bewaren of om winkelmandjes aan te bieden. Deze individualisering is ook in het belang van de bezoekers van onze website. Bovendien is de analyse van het gebruik van onze websites een gerechtvaardigd belang.

Bezoek aan onze website (beoordeling van gebruikersgedrag)

Op onze website gebruiken we Google Analytics, een analysedienst van Google, Inc. in de VS. Google Analytics gebruikt cookies waarmee het gebruik van de website kan worden geanalyseerd. Algemene informatie over cookies vindt u in deze tabel onder 'Bezoek aan onze website (cookies)'. Daarbij wordt informatie over uw gedrag op onze website en over het gebruikte apparaat (pc, tablet, smartphone enz.) opgeslagen.

Deze informatie wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. Maar uw IP-adres wordt eerst verkort in de EU of de EER. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de VS doorgestuurd. In de VS is Google gebonden door het US Privacy Shield Program. Met Google Analytics is het ook mogelijk om gegevens, sessies en interacties op diverse eindapparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID en dus om de activiteiten van een onbekende gebruiker op apparaten te analyseren. Meer informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Google.

We gebruiken ook soortgelijke diensten van andere providers, zoals bijvoorbeeld Matomo, die allemaal cookies gebruiken. De providers ontvangen vaak geen persoonsgegevens, maar kunnen het gebruik van de betreffende website registreren. Deze gegevens kunnen worden gekoppeld aan informatie van andere websites die dezelfde dienst gebruiken. Het gedrag van een specifieke gebruiker kan op meerdere websites en apparaten worden geregistreerd. De respectieve provider kan deze gegevens ook gebruiken voor zijn eigen doeleinden, bv. voor gepersonaliseerde reclame.

Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van onze website beter te begrijpen en om zijn inhoud, functionaliteit en onoproepbaarheid te verbeteren. We kunnen bijvoorbeeld zien via welke pagina's de meeste bezoekers bij ons komen, welke pagina's het meest worden bezocht en via welke pagina's de meeste gebruikers ons verlaten.

U kunt het gebruik van Google Analytics verhinderen door een add-on voor uw browser te installeren, een zogenaamde browser add-on. U kunt ook een opt-out-cookie instellen door hier te klikken. Een opt-out-cookie verhindert toekomstige verzameling. Het wordt echter alleen op de browser in kwestie toegepast. Om gegevensinvoer op verschillende apparaten te verhinderen, moet u de opt-out op alle gebruikte apparaten en browsers uitvoeren. Als u uw cookies in een browser wist, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd.

De vermelde verwerkingsdoeleinden vallen binnen ons gerechtvaardigd belang. Onze websites zijn voor ons heel belangrijke middelen om klanten te verwerven en met hen te communiceren. Het is onontbeerlijk dat we onze websites functioneel en aantrekkelijk houden.

 

 

Bezoek aan onze website (sociale plug-ins)

Onze websites gebruiken plug-ins, bv. van Facebook, YouTube, Instagram of Google+. Als gevolg daarvan worden de knoppen van de respectieve diensten weergegeven, bv. de 'Like'-knop van Facebook of de '+1'-knop van Google, of wordt inhoud van de respectieve dienst op de website geïntegreerd.

Wanneer u een website bezoekt die een dergelijke plug-in gebruikt, dan maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van die dienst. De inhoud van de plug-in wordt door de respectieve dienst rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de respectieve website geïntegreerd. Als gevolg daarvan ontvangt de respectieve dienst met name de volgende persoonsgegevens: 

 • de informatie dat uw browser de website in kwestie heeft bezocht;
 • het IP-adres van het gebruikte apparaat, zelfs als u geen account bij de dienst hebt.

Als u tegelijkertijd ook op de website van de dienst bent aangemeld, kan de dienst het bezoek aan uw persoonlijke profiel toewijzen. Als u met een plug-in werkt - bijvoorbeeld door op de 'Like'-knop te drukken of een reactie te geven - wordt de overeenstemmende informatie rechtstreeks van uw browser naar de betreffende dienst verzonden en daar opgeslagen. De interactie kan ook worden gepubliceerd op uw profiel bij de dienst en zichtbaar zijn voor uw contactpersonen.

We gebruiken plug-ins om onze website aantrekkelijker te maken en om het u gemakkelijker te maken om te reageren op het relevante aanbod, bv. om een pagina te 'liken'. Dit helpt ons ook om met onze website een ruimer publiek te bereiken. Meer informatie over de verwerking van de relevante gegevens vindt u in de Privacyverklaring van de respectieve diensten.

Als u niet wilt dat de respectieve diensten via onze website informatie over u verzamelen, dan moet u zich afmelden op de website van de dienst vóór het bezoek aan onze website. Maar zelfs als u bent afgemeld, gebruiken diensten sociale plug-ins om cookies te plaatsen en om anonieme gegevens te verzamelen die aan uw profiel kunnen worden toegewezen, op voorwaarde dat u zich op een later tijdstip op de website van de respectieve dienst aanmeldt.  In die gevallen verwerkt de respectieve dienst uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke en in overeenstemming met zijn eigen regels voor gegevensbescherming. Als u wilt verhinderen dat de dienst gegevens aan uw profiel toewijst, dan moet u de overeenstemmende cookies wissen. U kunt het laden van plug-ins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bv. met behulp van 'No Script' of 'No-Script Suite'.

De vermelde verwerkingsdoeleinden vallen binnen onze gerechtvaardigde belangen. We vinden het erg belangrijk om onze website aantrekkelijk te maken en om de interactie met onze bezoekers te vergroten. Het gebruik van sociale plug-ins is hiervoor een belangrijk middel.

 

Deelname aan wedstrijden, prijsvragen en enquêtes

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan wedstrijden, prijsvragen en enquêtes ('evenement'). De reikwijdte van de verwerkte persoonsgegevens kan verschillen afhankelijk van het evenement. De specifieke persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn de volgende:

 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw contactgegevens;
 • het feit dat u deelneemt;
 • het resultaat van de deelname;
 • de input die u hebt geleverd;
 • correspondentie over het evenement, indien van toepassing.

Meer informatie vindt u in de overeenstemmende deelnamevoorwaarden.

We kunnen uw persoonsgegevens ook evalueren en combineren met andere persoonsgegevens, zoals onpersoonlijke statistische informatie en andere persoonsgegevens die we over u hebben verzameld, om informatie af te leiden over uw voorkeuren en affiniteiten met bepaalde producten of diensten.

We verwerken uw persoonsgegevens om het respectieve evenement uit te voeren en de winnaar in te lichten. Met uw toestemming gebruiken we ook uw naam en contactgegevens voor analyse- en marketingdoeleinden. Hiertoe kunnen we uw informatie combineren met andere onpersoonlijke en persoonsgegevens die we over u hebben opgeslagen.

De deelname aan zulke evenementen is vrijwillig, maar niet mogelijk zonder persoonsgegevens te verwerken.

Als u aan een evenement deelneemt, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens hiertoe verwerken. We kunnen u verdere toestemming vragen, bv. om uw contactgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken.

Een zone onder videobewaking betreden

We maken video-opnamen in gepast gemarkeerde zones. We kunnen dus informatie verkrijgen over uw gedrag in de relevante zones. Het gebruik van videobewakingscamera's is beperkt tot specifieke locaties en wordt duidelijk aangegeven. Daarnaast worden de op deze manier verzamelde gegevens alleen door specifieke werknemers verwerkt.

Dergelijke verwerking wordt uitgevoerd voor uw eigen veiligheid, de veiligheid van onze werknemers en om als bewijsmateriaal te worden gebruikt. Als er een vermoeden is van misdrijven, kunnen we de opnamen beschikbaar stellen aan de vervolgingsinstanties.

Als u niet wilt dat er opnamen van u worden gemaakt, moeten we u vragen de relevante zones niet te betreden.

 

Het valt binnen ons gerechtvaardigd belang om de veiligheid van onze klanten en werknemers in de relevante zones te vrijwaren en om mogelijke misdrijven tegen onze werknemers en klanten te verhinderen en bij te dragen aan het onderzoek ernaar.

Wifi in onze gebouwen

We verzamelen apparaat specifieke gegevens van uw apparaat zodra u zich aanmeldt op onze wifi-infrastructuur. Dit omvat met name de volgende informatie:

 • het MAC-adres van uw apparaat (een unieke identificatie voor het apparaat);
 • de datum, het tijdstip en de duur van de verbinding.

In de meeste gevallen kunnen we deze informatie niet aan een specifieke persoon toewijzen.

Wanneer u ons wifi-netwerk gebruikt, verwerken we in het bijzonder de volgende informatie:

 • de duur van de verbinding;
 • de locatie van de gebruikte wifi-dienst;
 • het volume van de gebruikte gegevens.
 

We verwerken deze informatie om u wifi-diensten te leveren en voor IT-veiligheidsdoeleinden. Het gebruik van onze wifi-dienst is vrijwillig. U bent in principe evenmin verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat u de wifi-dienst niet kunt gebruiken zonder verwerking van uw persoonsgegevens.

Door onze wifi-dienst te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.

Contact met ons bedrijf als bedrijfspartner

Als u werkt voor een bedrijf dat goederen of diensten van ons levert of aankoopt, of dat op een andere manier met ons samenwerkt, dan verwerken we persoonsgegevens over u, zoals bijvoorbeeld:

 • Uw naam;
 • uw functie, uw titel, uw activiteitengebied;
 • locaties van uw professionele carrière;
 • uw interacties met ons;
 • informatie over af te leveren zaken en betalingen.
 

De verwerking van persoonsgegevens is nodig voor de volgende doeleinden:

 • om te controleren of we diensten van uw bedrijf kunnen ontvangen of ze aan uw bedrijf kunnen verlenen, of we willen en kunnen samenwerken met uw bedrijf (bv. tijdens geschiktheidsproeven, controle op belangenconflicten enz.);
 • om te controleren of uw bedrijf de vereiste veiligheidsnormen biedt, bv. of het persoonsgegevens namens ons zou verwerken;
 • om de werkroosters te plannen van onze werknemers en, indien nodig, van u of werknemers van uw bedrijf;
 • om overeenkomsten met uw onderneming uit te voeren;
 • voor controle en beoordeling van prestaties;
 • voor de voorbereiding en verwerking van overnames, verkoop en soortgelijke transacties door het bedrijf.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Maar als u ons de vereiste persoonsgegevens niet wilt verstrekken, dan kunnen we mogelijk niet met u samenwerken. In uitzonderlijke gevallen zijn we zelfs wettelijk verplicht om zulke persoonsgegevens te verwerken. We melden het u altijd wanneer dit het geval is.

We baseren onze verwerking op het feit dat het ons toegestaan is om uw persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst.

De vermelde verwerking valt ook binnen ons gerechtvaardigd belang omdat we ermee van externe diensten gebruik kunnen maken en dus onze efficiëntie kunnen verbeteren.

Sollicitaties:

Wanneer u solliciteert in ons bedrijf, verwerken we uw contactgegevens en de ons verstrekte informatie (bv. sollicitatie, contactgegevens, curriculum vitae, kwalificaties, certificaten enz.; indien nodig ook gevoelige persoonsgegevens). Andere persoonsgegevens kunnen ook vereist zijn in de loop van een sollicitatie, afhankelijk van de positie en het profiel. 

We verwerken uw persoonsgegevens om te controleren of u voor de positie in kwestie geschikt bent en om een mogelijke samenwerking met u te bespreken. Met uw toestemming houden we uw sollicitatie ook bij als we - of u - afzien van tewerkstelling maar de deur openlaten voor een mogelijke latere samenwerking.

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar we kunnen een sollicitatie niet verwerken zonder de nodige persoonsgegevens.

Ingeval u ons uw sollicitatiedossier toezendt, stemt u in met de verwerking van de respectieve persoonsgegevens voor de vermelde doeleinden. De verwerking van de links vermelde doeleinden valt bovendien binnen onze gerechtvaardigde belangen.

Naleving van wettelijke vereisten:

Om wettelijke verplichtingen na te leven, moeten of willen we mogelijk persoonsgegevens verwerken. Dit is bijvoorbeeld het geval als een autoriteit documenten met uw naam en contactgegevens vereist, of als we een onderzoek voeren. We kunnen ook een intern onderzoek voeren waarbij uw persoonsgegevens ook kunnen worden verwerkt.

We verwerken uw persoonsgegevens met name voor de volgende doeleinden:

 • naleving van de wettelijke verplichtingen, inclusief bevelen van een rechtbank of autoriteit;
 • preventieve maatregelen om naleving te verzekeren;
 • maatregelen om misbruik te detecteren en te verduidelijken.
 

De verwerking voor de voornoemde doeleinden is nodig voor naleving van wettelijke verplichtingen en voor gerechtvaardigde belangen.

Bescherming van rechten:

We verwerken persoonsgegevens om onze rechten te beschermen, bv. om in en buiten de rechtbank en bij lokale en buitenlandse autoriteiten vorderingen in te stellen en om ons tegen vorderingen te verdedigen. We kunnen bijvoorbeeld procesverwachtingen laten uitleggen of documenten bij een autoriteit indienen. Autoriteiten kunnen ons ook vragen om documenten met persoonsgegevens te overhandigen. Naast de contactgegevens van de betrokken personen verwerken we andere persoonsgegevens, afhankelijk van de situatie, bv. informatie over processen die aanleiding tot een geschil hebben gegeven of kunnen geven. Dit kan ook om gevoelige persoonsgegevens gaan.

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verduidelijking en afdwinging van onze vorderingen, die ook vorderingen kunnen omvatten van met ons verbonden bedrijven en van onze contractuele en bedrijfspartners
 • Verdediging tegen vorderingen tegen ons, onze werknemers, met ons verbonden bedrijven en onze contractuele en bedrijfspartners
 • Verduidelijking van procesverwachtingen en andere wettelijke,economische en andere kwesties
 • Deelname aan procedures voor rechtbanken en plaatselijke en buitenlandse autoriteiten
 

De verwerking voor de voornoemde doeleinden kan nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten. Dit valt ook binnen onze gerechtvaardigde belangen.